สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
หัวข้อ :: เยี่ยมไข้สมาชิก ปี2559

เยี่ยมไข้คุณกีรติ เงินหล่อ สมาชิกแผนก TEXTILE

 

 

เยี่ยมไข้คุณเปมิกา เทพภักดี สมาชิกแผนก CTS        
                              
                                              
เยี่ยมไข้คุณสุชาดา สืบมา สมาชิกแผนก TEXTILE


 
เยี่ยมไข้คุณนุชรี ทองบัวศรี สมาชิกแผนกTEXTILE


 
เยี่ยมไข้คุณวันเพ็ญ นามดิษฐ์ สมาชิกแผนกTRXTILE 
เยี่ยมไข้คุณปพิชญา เนตรจินดา สมาชิกแผนก TEXTILE 
 เยียมไข้คุณชนะเดช จีนอ้อย แผนก PPO 
เยี่ยมไข้คุณนิลนลิต  จันทร์ศรีทอง สมาชิกแผนกTEXTILE (ภรรยารับแทน)


 
วันที่ : 29 ธันวาคม 59   View : 903