สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
แผนงาน ปี 2561-2563   23 ม.ย. 62 394
ใบสมัครสมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ   29 ก.ย. 59 512
ใบสมัครกองทุนช่วยเหลือ   29 ก.ย. 59 400
นโยบายและแผนงาน ประจำปี 2559-2561   22 ก.ย. 59 559
แผนงาน ปี 2555-2557   22 ก.ย. 59 514
แผนงาน ปี 2553-2555   22 ก.ย. 59 508
แผนงาน ปี 2551-2553   22 ก.ย. 59 477
แผนงาน ปี 2549-2551   22 ก.ย. 59 484