สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
หัวข้อ :: จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ

สำหรับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์


    ๑.      ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และนโยบายของสหภาพฯ

    ๒.     ต้องรักษาสิทธิ ผลประโยชน์ของสมาชิก และผู้ใช้แรงงาน

    ๓.     ต้องเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งกันและกัน

    ๔.     ต้องพัฒนาความรู้ และศักยภาพของตน อย่างสม่ำเสมอ

    ๕.     ต้องใช้วาจาสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่วกวน ไม่เฉไฉ ไม่ขาดซึ่งเหตุและผล

    ๖.     ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น โดยไม่เป็นคนมีเผด็จการทางความคิด

    ๗.     ต้องยอมรับในข้อผิดพลาด และนำมาแก้ไข

    ๘.     ต้องไม่นำองค์กร มาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

    ๙.     ต้องไม่นำทรัพย์สินขององค์กร ไปใช้ในส่วนตน

     ๑๐.    ต้องมีความสามัคคี มีระเบียบ มีวินัย  ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา


“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน”

วันที่ : 27 กันยายน 59   View : 1627