สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
หัวข้อ :: เป้าหมาย

เป้าหมาย สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
 
พัฒนายกระดับสหภาพแรงงานในกิจการกลุ่มเบอร์ร่าให้เป็นสหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรม จะเริ่มดำเนินการและวางแผน ขยายเพิ่มสมาชิกให้ได้ทุกโรงงาน ทุกคนเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เก็บค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานในอัตราก้าวหน้าและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 904