สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
หัวข้อ :: พันธกิจ

พันธกิจ สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
 
ต้องปรับปรุงกระบวนการรวมตัวรวมกลุ่มของสหภาพแรงงานระดับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน สมาชิกสหภาพแรงงาน ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องทันต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนายจ้าง ที่จะมีผลกระทบต่อการจ้างงาน ความมั่นคงของชีวิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและนอกสถานที่ทำงาน
วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 918