สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์

          บริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร์ เป็นบริษัทในเครือกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า ซึ่งเป็นบริษัทของชาวอินเดีย    ได้เริ่มเข้ามากว้านซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานในตำบลตาลเดี่ยว ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2529 บริษัทไทยอคริลิค          ไฟเบอร์เป็นบริษัทในเครือกลุ่มอทิตยา เบอร์ล่า ซึ่งเป็นบริษัทของชาวอินเดีย ได้เริ่มเข้ามากว้านซื้อที่ดิน เพื่อสร้างโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ในตำบลตาลเดี่ยว ตั้งแต่ช่วงปี 2529
            ต่อมาเมื่อโรงงานก่อสร้างใกล้เสร็จ จึงได้ประกาศรับพนักงานเข้ามาทำงานในโรงงาน ช่วงปลายปี พ.ศ.2531 จนกระทั่งกลางปี พ.ศ.2532 โรงงานสามารถเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าเป็นเส้นใยสังเคราะห์           ออกสู่ตลาดได้ในช่วงแรกนั้น มีพนักงานประมาณ 100 กว่าคน การจ้างแรงงานของบริษัทฯ ขณะนั้นได้เริ่มสร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงานส่วนใหญ่ เพราะเงินเดือนต่ำ และจ้างงานเป็นพนักงานรายวันจำนวนมาก สำหรับพนักงานในฝ่ายผลิตที่สำคัญแทบไม่มีสวัสดิการอะไรให้เลย (ยกเว้นมีคูปองแลกข้าวสวย        ให้เดือนละ 30 ใบ) ช่วงเริ่มแรกการเดินเครื่องจักร มีปัญหามากมาย พนักงานต้องทำงานหนักมากในทุกๆ ส่วนของโรงงาน และในที่สุดพนักงานในแผนก TEXTILE ไม่สามารถทนกับสภาพที่เป็นอยู่ได้ จึงได้รวมตัวกันหยุดงานประท้วงพูดคุยปัญหากับฝ่ายจัดการ แต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข
            ปัญหาต่างๆ ก็ได้ลุกลามไปในทุกๆ แผนก พนักงานทั้งหมดจึงได้รวมตัวเลือกตั้งคณะกรมการลูกจ้างขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานในการพูดคุยเจรจากับบริษัทฯ ในปัญหาต่างๆ แต่คณะกรรมการลูกจ้างชุดนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มากนัก เนื่องจากกรรมการเกือบทั้งคณะ              ได้ลาออกจากงานไปเสียก่อนต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ. 2533 พนักงานกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นทางออกได้รวบรวมพรรคพวกในทุกๆ แผนกดำเนินการ 2 อย่างขึ้นมาอย่างลับๆ นั่นคือล่ารายชื่อพนักงานเพื่อยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับบริษัทฯ โดยการนำของคุณชาลี สว่างศรี และยื่นต่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2533  ในนามของตัวแทนลูกจ้างพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มศึกษาและ              ให้ความรู้กับพนักงานเรื่องการก่อตั้งสหภาพแรงงานของพวกเราขึ้นมาอย่างเงียบเชียบที่สุด เพราะถ้าเรื่องรู้ถึงบริษัทฯ พนักงานเหล่านั้นอาจจะต้องถูกเลิกจ้างได้
            ในการรวบรวมรายชื่อเอกสารต่างๆ ผู้ร่วมก่อการตั้งสหภาพแรงงาน ต้องทำให้เป็นความลับที่สุด ในการประชุมปรึกษาหารือกัน สถานที่ที่ประชุมก็ต้องเป็นความลับรู้เฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้น ผู้ร่วมก่อการขณะนั้นมีอยู่ประมาณ 20 คน แต่รายชื่อผู้ก่อการที่ไปยื่นจดทะเบียนมีเพียง 15 คน เพื่อความรวดเร็ว ของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสหภาพแรงงาน เพราะต้องตรวจสอบประวัติของผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานทุกคน ผู้นำของกลุ่มผู้ก่อการคือคุณชูชัย ราหุละ แผนก water สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ ได้รับการ           จดทะเบียนใน เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2533  เลขทะเบียนที่ สบ. 11
            เมื่อกลุ่มผู้ก่อการได้ทะเบียนสหภาพมาแล้วจึงจัดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปีครั้งแรก            ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพฯ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ              ของสหภาพฯ ต่อไป และประธานสหภาพฯ คนแรกคือ  คุณชูชัย  ราหุละ
            หลังจากทำการประชุมสามัญครั้งแรกแล้วสหภาพแรงงานฯ จึงทำการยื่นข้อเรียกร้องฯ ต่อบริษัทฯ ฉบับแรกใน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2534 และสามารถ  ทำข้อตกลงฯ กันได้วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 จนถึงฉบับปัจจุบัน
วันที่ : 18 เมษายน 59   View : 2447