สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ


เข้าสู่เว็บไซต์